Reklamacje i Zwroty1.    Sklep odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność Towaru z umową, regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przez okres 24 miesięcy.
2.    W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres:

 

Litera i Dizajn Dagmara Kijanowska ul.Rosy Bailly 13/35, 01-494 Warszawa

 
3.    Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

•    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

•    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sklep najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.

4.    Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:

•    nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

•    występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:

A.    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

B.    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

C.    publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;

•    jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;

•    jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi/Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

6. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności Towaru z umową, może zażądać od Sklepu:

•    wymiany Towaru na nowy;

•    naprawy Towaru.

7. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorce jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

8. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorce o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel nabycia.

9. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie:

•    o obniżeniu ceny;

•    odstąpieniu od umowy,

gdy:

•        Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;

•    Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;

•    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

•    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

•    z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.

11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

12. Sklep zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

13. Konsument/Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.

14. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na postawie umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 43 e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, K-onsument/Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

15. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar na swój koszt. Sklep zwraca cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
16. Wzór formularza reklamacyjnego - Formularz Reklamacyjny.

17. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. Sklep nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
19. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

 

Reklamacje z tytułu rękojmi
 

1.    Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami.

2.    Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3.    Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące mieć wpływ na proces reklamacji.

4.    Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.


 

Prawo odstąpienia od umowy
 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
•    oświadczenie można złożyć na formularzu - Wzór odstąpienia od Umowy.

•    drogą mailową na adres reklamacje@domdizajn.pl,

•    listownie na adres podany w paragrafie 1 regulaminu.

3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.

7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:

•    w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•    w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

•    o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

•    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

•    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.

9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

11. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.